Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Günümüzde belediyelerin konumu ve görevleri

13 Nisan 2022 - 09:53

Günümüzde; hızla gelişen teknoloji, yeni buluşlar ve inavasyon hareketleri sonucunda yerel halkın belediyeden umduğu hizmetin niteliğine göre, günümüz belediyelerini, klasik belediyecilik görüntüsünden çok daha farklı modern bir yönetim tarzına konumlamaktadır.

Ülke genelinde idari yapılanma ve etkileşim açısından ön planda olan belediyeler, vatandaşın klasik taleplerinin dışına çıkarak, kurumsal yapısını evrilleştirmiş modern hizmet verme vizyonuna sahip, yenilikçi bir anlayışa sahip olmaya iter. Yerel yöneticilerin kendileriyle birlikte yönettiği kurumları da geliştirmesi belediyecilik anlayışını farklı bir noktada konumlandırır.

Buradan hareketle belediyelerde yapılanmış olan halkla ilişkiler departmanları nitelikli yöneticileri aracılığıyla yerel halk ile belediyenin doğru orantılı olarak hizmet algısını düzenler. 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri belediyenin görev ve sorumluluklarını hatırlatır ve bunları hangi yasal zeminde yapılacağını belirler. Bunlar arasında belediyenin  "zorunlu" ve "isteğe bağlı" görevler olarak tanımlamak mümkündür.

Zorunlu Görevler;

Yerel yönetimlerde Belediyelerin zorunlu olarak yaptıkları kamu hizmetleri görevleri 5393 sayılı kanununun 14. maddesinin (a) bendinde yer almaktadır (Sayın, 2007,39).

Bu görevleri şöyle sırlayabiliriz.
• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
• Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
• Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
• Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
• Şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
• Konut;
• Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
• Sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma;
• Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri şeklinde belirtilmektedir

Takdire Bağlı Görevler 

Yerel yönetimlerde Belediyelerin takdire bağlı olarak halk memnuniyeti kapsamında yaptıkları kamu hizmetleri görevleri 5393 sayılı kanununun 14. maddesinin (b) bendinde yer almaktadır (Sayın, 2007,40-41).Bu hizmetler yerel yönetimlerin kuruluşu bulunan yerelin coğrafi ve iklim koşulları dâhilinde

• Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;
• Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
• Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
• Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir;
• Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor müsabakaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir; şeklinde sıralanabilir.

Bütün bunların dışında yerel halkın hangi hizmetlerin öncelikli olduğunu algılaması, vatandaşın yaşam standartlarının değişimine ve yeni paradigmalara bağlıdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum